հողային ռեսուրսների պահպանությունը և ռացիոնալ օգտագործումը

Հողերի պահպանման գլխավոր ուղղությունն էրոզիայի դեմ պայքարն է:
Էրոզիայի դեմ պայքարը բազմաբնույթ միջոցառումների համալիր է, որի նպատակն է
պաշտպանել հողի վերին՝ առավել բերրի շերտը տեղատարումից, վերականգնել և
բարելավվել հողատարածությունները:

Էրոզիայի դեմ արդյունավետ կարելի է պայքարել հողապաշտպան
միջոցառումների համալիր կիրառության դեպքում: Հողի էրոզիայի դեմ պայքարելու
գործում կարևոր նշանակություն ունի գյուղատնտեսական արտադրության ճիշտ
կազմակերպումն ու գյուղատնտեսական մշակաբույսերի տեղաբաշխումն ըստ
տնտեսության դիրքադրության:
 Առանձնակի նշանակություն ունի ցանքաշրջանառության կիրառումը,
հատկապես էրոզարցված կամ էրոզավտանգ հողերում: Այդ հողերում մաքուր
ցելերը պետք է փոխարինվեն զբաղված ցելերով, զգալի մասը պետք է
զբաղեցնեն բազմամյա խոտաբույսերը: Նմանատիպ տարածքներում
հարկավոր է բացառել շարահերկ կուլտուրաների մշակությունը:
 Թեք լանջերում գտնվող հողերում հողի մշակության և ցանքի աշխատանքները
պետք է տարվեն լանջի թեքությանն ուղղահայաց:
 Պայքարի արդյուանվետ միջոցառում է վարի ակոսավորումն ու թմբավորումը:
 Ջրի և քամու էրոզիայի դեմ պայքարելու համար արդյունավետ են ցանքի
խաչաձև և նեղշար եղանակները: Այս դեպքում բույսերն ավելի համաչափ են
ծածկում հողը:
 Լեռնային շրջաններում
էրոզիայի դեմ պայքարելու
գործում իրենց դերն ունեն
միջանկյալ ցանքերը:
7
Աշնանացանից հետո ցանված միջանկյալ ցանքերի շնորհիվ հողի մակերեսը
արագ ծածկում է բուսականությամբ և արագ զարգացող արմատային
համակարգը կրճատում է հողատարումը: Միջանկյալ ցանքերը կարելի է
օգտագործել նաև որպես սիդենանտ՝ հարստացնելով հողն օրգանական
նյութերով:
 Պայքարի կարևոր միջոցառում է ձյան պահպանումը և ձնհալի կարգավորումը:
 Վարելահողերը էրոզիայից
պաշտպանելու համար կարևոր
է օրգանական և հանքային
պարարտանյութերով հողի
ճիշտ պարարտացումը:
 Շատ կարևոր է ճիշտ
կատարվող ոռոգումը:
Ակոսներով ոռոգման ժամանակ անհրաժեշտ է ակոսների թեքությունն ու
երկարությունը ճիշտ զուգակցել ջրի
ծախսի հետ: Որքան թույլ է տալիս
ոռոգվող հողակտորի դիրքը և
հարթեցվածությունը, ակոսները պետք է
տանել հնարավոր փոքր թեքությամբ:
 Թեք լանջերում մշակության ժամանակ
խիստ կարևոր միջոցառում է դարավանդավորումը:
 Խիստ թեք լանջերի էրոզիայի ենթարկված հողերի բուսապատումը
հնարավորություն է տալիս վերականգնել քայքայված բուսածածկը, բարելավել
հողի ստրուկտուրան, վերականգնել հողի կնձիկայնությունը և կանխել
հողատարումը:
 Ջրային և քամու էրոզիայից հողերի պաշտպանման ամենաարդյունավետ
միջոցառումներից մեկը հողապաշտպան, հողմակարգավորիչ,

ջրակարգավորիչ անտառաշերտերի և համատարած անտառային ու
անտառապտղային տնկարկների ստեղծումն է:
Պայքարելով էրոզիայի դեմ, առաջին հերթին երկարացնում են հողի կյանքը,
պահպանում հողի վերին բերրի շերտը և ստրուկտուրան, որն էլ իր հերթին
նպաստում է բերքատվության բարձրացմանը:
Հակաէրոզիոն և բարելավման միջոցառումների շարքում առաջանում են նաև
հետևյալ առավել կարևորները.
 Առաջավոր ագրոտեխնիկան
 Հողաբարելավում
 Հողերի վերականգնում
 Պայքար հողերի աղտոտման դեմ
Առաջավոր
ագրոտեխնիկան հատուկ
նշանակություն է տալիս հողի
մշակմանը, որի ընթացքում ոչ
միայն բացառվում է դրա
քայքայումն ու տեղատարումը,
այլև բարելավում է հողի վերին
շերտի կառուցվածքը, հողը
դառնում է ավելի արգավանդ:
Լավ արդյունք է տալիս, օրինակ, թեք լանջերի հերկումը ոչ թե վերից վար, այլ
լայնակի: Լայնակի վարուցանքի դեպքում դանդաղում է ջրի հոսքը, հետևաբար և
նվազում հողի էրոզիան:
Միջոցառումների մի ամբողջ համալիր է իրենից ներկայացնում
հողաբարելավումը՝ հողերի մելորացիան: Հողաբարելավման բոլոր միջոցառումների
հիմնական նպատակն ու արդյունքը նույնն է՝ հողային շերտի պահպանություն և
բերրիության բարձրացում:

Հողերի մելորացիայի տեսակները բազմազան են՝ մինչև 30 տեսակ: Դրանցից
մի քանիսն ունեն նաև կարևոր հողապաշտպան, հակաէրոզիոն նշանակություն:
Հատկապես աչքի է ընկնում ագրոանտառամելիորացիան, երբ ստեղծվում են
դաշտապաշտպան անտառաշերտեր,
կատարվում է զառիթափ լանջերի,
ձորակներ և ավազուտների
անտառապատում:
Ագրոանտառամելիորացիան լավ արդյունք
է տալիս հատկապես տափաստանային և
անտառատափաստանային գոտիներում:
Հողերի պահպանության տարածված եղանակ է հողերի վերականգնումը
(ռեկուլտիվացիա): Հողերի ռեկուլտիվացիան միջոցառումների մի համալիր է, որն
ուղղված է մարդու կողմից խախտված հողերի վերականգնմանը: Հողաշերտը շատ
խախտվում է բաց հանքերի շահագործման և լայնածավալ շինարարական
աշխատանքների իրականացման ժամանակ: Շինարարական աշխատանքների
ավարտից հետո և արդեն սպառված հանքերի տեղում կատարում են հողի
ռեկուլտիվացիա:
Հողերի ռեկուլտիվացիան բաղկացած է երկու փուլից՝ տեխնիկական և
կենսաբանական: Տեխնիկական ռեկուլտիվացիայի փուլում կատարվում է տարածքի
հատակագծում և հարթեցում, այն ծածկվում է բերրի հողաշերտով: Դա այլ վայրերից
բերվող կամ էլ նախկինում, շինարարական աշխատանքներն սկսելուց առաջ
հավաքված ու տեղում կուտակված բերրի հողն է: Կենսաբանական փուլում
կատարվում է քարերի հավաքում, հարթեցում, հողի վարուցանք, պարարտացում:
Վերջնական փուլում կատարվում է ծառատունկ, բույսերի մշակում և
խոտացանություն:
Հողային ռեսուրսները պահպանելու և վերականգնելու հետ միասին մարդիկ
շահագրգռված են այդ ռեսուրսների ռացիոնալ օգտագործումով: Դա հողերի այնպիսի
օգտագործումն է, երբ ոչ միայն պահպանվում ու բարելավվում են հողի
հատկությունները, այլև ստացվում է տնտեսական բարձր արդյունք: Հողային

Tenses Exercise

1. When I opened my eyes, I saw a strange sight.
2.Every morning she wakes up early and gets ready for work.
3.If I knew what he wanted, I would not permit this.
4. I haven’t heard anything from her in a long time.
5.The headmaster wants to talk to you.
6. Jane lives with her parents.
7. We are visiting Greece next month.
8. The moon revolves around the earth.
9. She has written a novel.
10. All students have handed in their work.
11. I have been teaching English for twelve years.
12. The students are rehearsing their dialogues.

Alberto’s new neighbours

Alberto took one look at his new neighbours and knew that his life was going to get more difficult. He watched them arrive in their big, noisy car and watched them get out. There they were, two of them, as big and as noisy as their car – and smelly and stupid as well.

‘Terrible!’ he thought. ‘How am I going to put up with them?’ He went to tell Mimi. Mimi was the friend he lived with.

‘Have you seen the new neighbours?’ he asked her.

‘No,’ she said. ‘Who are they?’

‘Two of them. The ones we don’t like. Big and noisy and stupid and smelly. Just like they always are.’

‘Oh no,’ said Mimi. ‘How awful! Still, I suppose we can just ignore them.’

‘I suppose you’re right,’ agreed Alberto. ‘We’ll just have to ignore them.’

For a few days, then, Alberto and Mimi tried to ignore their new neighbours. When the neighbours went out for a walk, Alberto and Mimi didn’t say hello to them. When the neighbours were in their garden, Alberto and Mimi went inside. This was OK for a few days, but, perhaps inevitably, things didn’t stay this way …

One day, Alberto woke up from his sleep to find one of the neighbours in his garden. ‘Mimi!’ he shouted. ‘Have you seen this!? He’s in our garden!!!! Look!’

‘How terrible,’ said Mimi. ‘Let’s call our staff and make sure they get rid of him immediately!’

Mimi went off to call their staff. Two minutes later, Alberto and Mimi’s head of staff was out in the garden trying to get rid of the unwelcome neighbour. ‘Go on!’ he shouted. ‘Get out of here! Go home!’ The neighbour didn’t say anything but gave Alberto and Mimi’s head of staff a dirty look, then he went back into his garden. Alberto and Mimi felt better and then asked their head of staff to prepare their lunch for them.

However, it wasn’t enough. Over the next few days, Alberto and Mimi often found one or other or both of their new neighbours walking around their own garden. It was terrible. To show how they felt, Alberto and Mimi went into their neighbours’ garden at night, when the neighbours were inside, and broke all the flowers.

The next morning one of the neighbours came to talk to Alberto.

‘Hey!’ he said. ‘Hey, you!’ Alberto ignored him, but he continued talking. ‘You came into our garden last night and broke all the flowers!’ Alberto didn’t say anything but gave his neighbour a dirty look. ‘Now I’m in trouble!’ continued his neighbour. ‘They think I did it!’

‘Who are «they»?’ asked Alberto.

‘My owners, of course,’ replied the neighbour.

‘Owners!?’ said Alberto. ‘You have «owners»?’

‘Course we do,’ said his neighbour. ‘Don’t you?’

‘Oh, no,’ replied Alberto. ‘We have staff.’

Alberto went to tell Mimi that the neighbours didn’t have staff but owners.

‘That’s not a surprise,’ said Mimi. ‘That explains everything. That’s why they’re so noisy and smelly and stupid. We need to make their owners become staff.’

The next day, Alberto and Mimi were actually very friendly with their new neighbours. They tried to explain how to make their owners become ‘staff’.

‘Listen,’ said Alberto to them. ‘It’s very easy. First, understand that the house is your house, not theirs.’

‘And second,’ said Mimi, ‘make sure that you are always clean.’

‘Make sure they give you food whenever you want!’

‘Sit on the newspaper while they are reading it!’

‘Sleep as much as possible – on their beds!’

‘And finally, try not to bark but to miaow instead.’

But it was no good. The neighbours just didn’t understand. After a week, they gave up.

‘It’s no good,’ said Mimi. ‘They’ll never understand – dogs have owners, cats have staff.’

TAsk 1

Task 2

Քաղաքացու օր

2019 թվականի ապրիլի 9-ին ՀՀ Ազգային ժողովի կողմից ընդունվել է «Տոների և հիշատակի օրերի մասին» ՀՀ օրենքում լրացում կատարելու մասին օրենքը, որի արդյունքում «Տոների և հիշատակի օրերի մասին» ՀՀ օրենքի նոր 4.1 հոդվածը սահմանել է Քաղաքացու օր տոնը: Համաձայն այդ հոդվածի՝ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացու օրը նշվում է ապրիլի վերջին շաբաթ օրը:

Ես փորձում եմ ինձ դրսևորել որպես ակտիվ քաղաքացի ։ Մասնակցում եմ ծառատունկների , շաբաթօրյակների ։ Դեռ չափահաս չեմ այդ իսկ պատճառով չեմ մասնակցում ընտրություններին ։
Այսօր ամբողջ աշխարհում տիրում է կորոնավիրուսը ։ Շատ մարդիկ որպես կամավորնոր մասնակցում եմ կորոնավիրուսի դեմ կատարվեղ միջոցառումներին ։ Պատերազմի տարիներին քաղաքացիները որպես կամավորներ մեկնեցին պատերազմի գոտի ։
Յուրաքանցյուր քաղաքացի պարտավոր է մաքուր պահել իր քաղաքը ։

Booking a table

Staff: Hello, Gino’s.

Jamie: Hi. Can I book a table for tomorrow night, please?

Staff: How many people is it for?

Jamie: Four.

Staff: And what time would you like?

Jamie: About eight, eight thirty maybe?

Staff: Let’s see … We’re pretty busy tomorrow, so I can do half past seven or nine.

Jamie: Oh. OK, then. Half seven, please.

Staff: What name is it?

Jamie: Jamie.

Staff: J-A- …?

Jamie: M-I-E

Staff: OK, so that’s a table for four at half past seven tomorrow evening.

Jamie: Great. Thanks! Bye.

Staff: Bye.


Staff: Hello, Gino’s.

Jamie: Hi, I called earlier to book a table for four and I was wondering if I can make it for six instead?

Staff: Ah, what name was it?

Jamie: It’s Jamie.

Staff: Table for four at half past seven. So you want to change it to 6 o’clock?

Jamie: No, sorry. Can I make it for six people?

Staff: Oh, I see. Sorry! That shouldn’t be a problem. I can move you to a bigger table but it will be nearer the kitchen. Is that OK?

Jamie: No problem. Is it possible to change the time as well? Make it a little bit later?

Staff: Ah … yeah, we can. Is eight OK for you?

Jamie: Perfect, thanks!

Staff: Lovely. See you tomorrow, then.

Jamie: Thanks! Bye!

Staff: Thanks. Ciao! 

Task 1

 1. c
 2. c
 3. a
 4. b
 5. b
 6. c

Task 2

 1. Can I book a table for tomorrow night?
 2. How many people is it for?
 3. What time would you like?
 4. Can I make it for six people?
 5. Is it possible to change the time?
 6. Is eight OK for you?

հողերի քիմիական աղտոտումը

Հողերի աղտոտումը արտադրական թափոններով: Օդի և ջրի նման հողը ևս ենթակա է աղտոտման: Դրա աղտոտման աղբյուրներից մեկը մթնոլորտն է: Մթնոլորտի վնասակար խառուրդները նստում են հողի մակերեսին, թափանցում են գրունտային ջրերի մեջ, իսկ դրանց մի մասն էլ փոշու ձևով վերադառնում է մթնոլորտ:
Հողի աղտոտման աղբյուրներն են նաև մետաղաձուլական գործարանների, նավթարդյունաբերական և արդյունաբերական այլ ձեռնարկությունների թափոնները: Նման աղտոտումները տարածվում են հսկայական տարածությունների վրա և նկատվում են երկրագնդի ամենահեռավոր վայրերում: Ընդ որում հողի մակերեսային բերրի շերտում կարող են կուտակվել մանգանի, քրոմի, պղնձի, կոբալտի, նիկելի և կապարի վտանգավոր միացություններ, ինչը 20 – 50%-ով իջեցնում է գյուղատնտեսական մշակաբույսերի բերքատվությունը:Հողերի աղտոտումը ռադիոակտիվ նյութերով: 20-րդ դարի երկրորդ կեսից սկսած առաջացավ ռադիոակտիվ տարրերով հողի աղտոտման իրական վտանգ: Ռադիոակտիվ նյութերը կարող են թափանցել հող և կուտակվել այնտեղ ատոմային պայթյուններից հետո տեղումների արդյունքում: Տեղ-տեղ հողը կարող է աղտոտվել ատոմային էլեկտրակայանների և այլ ձեռնարկությունների թափոնների ռադիոակտիվ տարրերով:Հողի աղտոտումը պեստիցիդներով: Պեստիցիդները քիմիական միացությունների խումբ են, որոնք կիրառվում են մարդու համար անցանկալի օրգանիզմները ոչնչացնելու կամ դրանց թվաքանակը կրճատելու նպատակով: Այս քիմիկատներից ոչ մեկ օժտված չէ բացարձակ ընտրողականությամբ այն օրգանիզմի նկատմամբ, որի դեմ կիրառվում է: Այդ բոլոր միացությունները օտար են բոլոր օրգանիզմների և, ընդհանրապես, կենսոլորտի համար:Ժամականակակից գյուղատնտեսությունը չի կարող չկիրառել պեստիցիդներ, քանի որ դրանց բացակայության դեպքում բերքի մեծ կորուստներ ունենալու վտանգ է առաջանում: Հետևաբար, պեստիցիդներն անհրաժեշտ է կիրառել մեծ զգուշությամբ և պետք է կարողանալ կանխագուշակել կենդանի օրգանիզմների, էկոլոգիական համակարգերի և մարդու վրա դրանց ունեցած բացասական ազդեցության հնարավոր էկոլոգիական հետևանքները:Պարարտանյութերի օգտագործումը: Աշխարհում ներկայումս տարեկան կտրվածքով արտադրվում է շուրջ 200 մլն տ հանքային պարարտանյութ, կամ 1 շնչին մոտավորապես 40 կգ: Սակայն այդ պարարտանյութերի կիրառումից սպասվող ցանկալի արդյունքին հասնելու համար անհրաժեշտ է ավելացնել մինչև 500 մլն տ, ինչը կկազմի մոտ 90 կգ 1 շնչին մեկ տարվա ընթացքում:Հանքային պարարտանյութերով հողի պարարտացումը ինտենսիվ հողագործության անխուսափելի հետևանք է: Առանց պարարտանյութերի գյուղատնտեսական արտադրանքը խիստ կնվազի, ինչն անխուսափելիորեն կբերի ծանր սոցիալական հետևանքների: Սակայն անհրաժեշտ է հաշվի առնել և այն էկոլոգիական հետևանքները, որոնք ծագում են հանքային պարարտանյութերի կիրառման ժամանակ:Հանքային պարարտանյութերի օգտագործման կաննոների խախտման դեպքում մեծանում է հողի թթվայնությունը, փոխվում է հողային օրգանիզմների տեսակային կազմը, խախտվում է նյութերի շրջապտույտը, քայքայվում է հողի կառուցվածքը: Արդյունքում հողի բերրիությունը ընկնում է: Պարարտանյութերը բացասաբար են ազդում ոչ միայն հողի, այլև մթնոլորտի և ջրային էկոհամակարգերի վրա:
Մարդու և կենդանիների առողջության վրա բացասաբար են ազդում պարարտանյութերի բոլոր խմբերը, մասնավորապես քլոր պարունակող և ֆոսֆորական պարարտանյութերը: 

։

Սերնդեսերունդ

 Ամբողջատիրական վարչակարգում ապրելու դժվարությունները
Ամբողջատիրական վարչակարգում ապրելու դժվարությունները կայանում է նրանում , որ պետությունը իրավունք ունի բոլոր հողերի և տների նկատմամբ ։ Ամբողջատիրական համակարգը համախմբում էր երեխաներին և կանանց։ Բարդ էր նրանով , որ միակարծության և կոլեկտիվիզմի ներդնումը, ոչ միայն հասարակական, այլ նաև անձնական կյանքի կանոնակարգումը պետական օրենքներով, օրվա և գիշերվա կանոնակարգի հաստատումը, բոլորի համար միակ պարտադիր կրոնը, այլազգիների հետ շփման արգելքը , որ հասարակական կյանքը ամբողջությամբ ենթարկվեւմ է պետությանը։

Կրթական կյանքը սովետական Հայաստանում
1926 թվականից սկսած հայաստանում կատարվել է կրթական բարեփոխումներ ։ Զարգացման գլխավոր պատճառը անգրագիտության վերացում էր։Խորհրդային կրթական համակարգի ամենամեծ ձեռքբերումը դպրոցների ցանցի ընդլայնումն էր, պետական աջակցությունը և պայքարն անգրագիտության դեմ։ Բացվեցին լիկկայաններ, որոնց շնորհիվ 10 տարում գրագիտության մակարդակը հասավ 70%-ի։ Ուսուցիչների կրթական մակարդակը բարձրացնելու նպատակով բացվեցին մանկավարժական ուսումնարաններ և համալսարաններ։ ։։ 1920-ական թվականներին դպրոցը 9-ամյա էր։ 1932 թվականից ներդրվեց 10-ամյա կրթությունը։ Բացվեցին բազմաթիվ համալսարաններ և ինստիտուտներ։ Հայրենական մեծ պատերազմից հետո Հայաստանում ավելացավ դպրոցների թիվը՝ հասնելով 1600-ի։ Իսկ աշակերտների թիվը հասավ 600 հազարի։ 12-15 բուհերում սովորում էր 50-60 հազար ուսանող, ինչը տոկոսային հարաբերությամբ ԽՍՀՄ լավագույն ցուցանիշներից էր։

Սոցիալական հարաբերությունները
1950-ական թթ կեսերից ԽՍՀՄ-ում իրականացվեց սոցիալական քաղաքականություն ։ Օրենք ընդուվեց թոշակների մասին , բարձրացրեցին աշխատավարձները։ Սկսեցին կառուցել բնակարաններ ։1964 թվականիս կոլտնտեսականների համար սահմանվեց թոշակ ։ Արդյունաբերականացման քաղաքականության հետևանքով
արագ տեմպերով աճել է բանվոր դասակարգի, բազմապատկվել է ծառայողների
թվաքանակը, որոնց շարքերին են դասվել բոլոր տեսակների մտավոր աշխատանքներ իրականացնողները, և կրճատվել է գյուղատնտեսության բնագավառում
զբաղված աշխատողների քանակը:


Հստակ կընդգծեք ձեր ժամանակների առավելությունները, թերությունները

Մեր ճամանակներում մարդն ունի ազատ շարժվելու և խոսելու իրավունք ։ Ոչ ոք հենց այնպես չի կարող բռնագրավել դիմացինի հողատարածքը։ Մարդիկ ամեն ինչով ապահոված են ։


Ընտանեկան Նախագրծ

Երբ ամբողջ Հայաստանում կորաոնավիրուսր պատճառով հայտարարվեց արտակարգ իրավիճակ , ես իմ ընտանիքի հետ մեկուսացա իմ ծննդավայրում ՝ Վայոց Ձորի մարզի Չիվա գյուղում ։ Գարնան գալուն պես մեր գյուղում բոլորը անցնում են գարնանային աշխատանքներին ։ Մեր ընտանիքը բացառություն չէ։ Մենք ունենք տնամերձ մեծ հեղատարածք , որի գլխավոր մշակողը պապիկս է ։ Այս տարի ես հնարավորություն ունեցա օգնել ընտանիքիս գարնանային աշխատանքներում ։ արդեն հասցրել ենք պապիկիս հետ էտել սպիտակեցնել ծառերը , փխրեցնել , պարարտացել հողը , էտել ճյուղերը ։ Գարնաը տատիկս զբաղվւմ է իր ծաղկանոցով ։ Տատիկս աշխատելով ծաղիկների հետ լիցքաթափվում է առօրյա հոգսերից։ Ես փորձում եմ ամեն կերպ օգնել ընտանիքիս այս աշխատանքներում ։ Ճիշտ է դեռ ժամանակը չէ , բայց ես ու հայրս արդեն հավաքել և կտրենլ ենք ձմռան փայտը։ Փորձում ենք ժամանակը խելամիտ օգտագործել ։
Ես շատ ուրախ և հպարտ եմ , որ ունեմ նման ընտանիք ։
Եվ վերջում կուզեմ ներկայացնել մի ֆոտոշարք մեր այգուց և ծաղկանոցից։
Aunt Helen’s House — Reading Comprehension Multiple Choice

I’m going to tell you about my Aunt Helen’s house. It’s not her main house, that’s in the city. No, this house is by the lake. There was a small town by the lake called Miller’s Ford, but all the people moved away when the fishing and mining stopped about sixty years ago. But the houses stayed, of course. My Aunt Helen uses that house as a vacation home and she goes there for a few weeks every year to relax.

But staying in that house isn’t a relaxing experience. I think the house is haunted! I think there’s a ghost there from many many years ago. Helen says I’m silly and that I’ve got an over-active imagination. But there are many things that happen in that house that cannot be easily explained.

One day, shortly after getting up, I went to find my Aunt Helen to say «good morning» and I heard her talking in a room that she usually never uses. I think it used to be the nursery of the house when Miller’s Ford was a busy town in the 19th Century. I listened at the door and could hear Helen reading something out, or perhaps she was dictating a letter. I couldn’t hear any other person in the room with her so it wasn’t a normal conversation. I didn’t want to disturb my aunt, so I went back downstairs and went to make breakfast in the kitchen, which I ate on the porch that overlooked the lake. It was a beautiful sunny morning. Half an hour later, I heard my aunt’s car arriving. She had been to the local store to buy some bread and milk. I couldn’t believe it!

«What are you looking so shocked for?» she asked me.

«I thought you were in the old nursery, working on your letters, Auntie,» I replied.

«I never go in that room,» she said. «I haven’t been in that room for fifteen years.»

A few other things like that happened over the next few visits I made to that house and I grew to dislike it very much. Then, one day in my local library, I found a story in an old newspaper with the title «The Constant Babysitter». The story was that a baby had died in one of the houses by the lake at Miller’s Ford and the babysitter was blamed, a woman of 37 who was a family friend and had offered to look after the baby. But she spent all her time in the kitchen writing her letters and didn’t know that someone had climbed in the baby’s window and taken her. The baby was never found. The woman killed herself through depression after the baby’s disappearance and local people then said her ghost stayed very close to where the baby was left by the parents — in the nursery.

I never went back to that house, despite my Aunt Helen’s many invitations.

1. The narrator describes the house where her aunt lives all year.

    false

    true

2. Why did the people leave Miller’s Ford

    the lake flooded

    the haunted house

    the economy

3. Aunt Helen also believes there’s something «strange» in the house.

    true

    false

4. Why was the narrator looking for Aunt Helen?

    to tell her about the nursery

    to have breakfast

    to greet her

5. Why did the narrator think it wasn’t a «normal conversation»?

    she heard only one person

    the people were shouting

    the voices were strange

6. What did Aunt Helen say about the nursery?

    she didn’t like to use it

    that she never used it

    the room was locked

7. Who took the baby in the story?

    a friend of the babysitter

    the babysitter

    nobody knows

8. Why does the ghost probably stay in the nursery?

    it feels guilty about what happened

    because of the lake view

    she jumped from that window

Ֆլեշմոբ մայրենիից

1.Գրիր գոյականներ, որոնց առաջին կամ վերջին տառը փոխելով կստանաք թվականներ;
երես , ուս , ուժ , կոթ , մեգ , ղեկ , մեխ , ցեց , բեկ , գազար, նազար , քսակ
2. Գտիր` ինչն է մեկի մեջ մեկ, կրկինի մեջ` երկու, երեքի մեջ` ոչ մեկ:
կ տառը
3. Որ երաժշտական գործիքի անվանումն է կազմված դերանվան կրկնությամբ և կ տառի հավելումով;
դուդուկ
4. Տղայի այս անվան վերջին ձայնավորը դրեք վերջում, իսկ նրա տեղում ի հնչյունը, որ դառնա աղջկա անուն:
Կարեն- Կարինե
Արմեն-Արմինե
Արսեն-Արսինե
5. Շարքում գտիր արևելահայերեն և արևմտահայերեն  համարժեք բառերը: Ժամանակ-ատեն, ճատրակ-շախմատ, նավթ-քարյուղ, փակ-գոց, , կռփամարտ-բռնցքամարտ, դրամ-ստակ, հյուլե-ատոմ, ֆինանսական- ելևմտային:
6. Գրիր  —գույն  բաղադիչով  3-ական գունանուն:
ա) բույսերի անուններից:-վարդագուն , նարնջագույն , գազարագույն
բ)  տարբեր առարկաների անուններից:-մարմնագույն , երկնագույն , կաթնագույն
գ)  մետաղների անուններից-ոսկեգույն , արծքաթագույն , պղնձագույն
7.4-5 նախադասությամբ ներկայացրու քո ինքնամեկուսացման մեկ օրը: 
Ես մեկուսացել եմ իմ ընտնիքի հետ Չիվա գյուղում ։ Ժամանակս փորձում եմ ճիշտ օգտագործել ։ Կարդում եմ գրքեր , օգնում եմ այգու գործերում , նայում եմ ֆիլմեր։
8.Շարունակիր և ավարտիր զատկական ասիկները:
Զատիկն ասել ա՝ հենց գամ արմանաս, -Հենց գնամ,զարմանաս:

Հավը կուտե հատիկ, հատիկ, ծով ձմեռն կելնե զատիկ

Զատիկ, զատիկ, նավակատիկ է, չամչե հատիկ ք

Հենց սովածանան, զատկի փլավը միտն կբերեն։
9.   Մեսրոպ Մաշտոցն աստվածաշնչյան որ բառի փոխարեն օգտագործեց  Զատիկ անվանումը:
պասեք